Únor 2013

Carnivorus - 1. část

11. února 2013 v 14:20 | Magorovo Wuhu |  Verze k přepracování
Trůnní sál ozařovalo jen pár bledých paprsků měsíce, když do něj princ vstoupil. Světlo vytvářelo spolu se sloupy bizarní stíny. Královna už na něj čekala na svém trůně, jenž se skvěl vysoko nad jeho hlavou a vytvářel pocit méněcennosti. S každým krokem se prostorem rozléhal zvuk řinčení bílé zbroje jako rušení toho mrtvolného klidu.
"Vaše výsosti." pozdravil ji a poklekl. Zvuk jeho hlasu zaplnil celý sál. Jakoby zdejší prostory byly zvyklé spíše na mlčení.
"Co pro mne máš za zprávu?" zeptala se ho královna a vstala ze svého trůnu. Když sestoupila po schodech až k němu, napřímil se. Dva páry mrtvých očí vynikaly v měsíčním světle.
"Má královno," pokračoval tlumeným hlasem "přišel jsem, abych Vám oznámil, že princ Algiditas není dobrým dědicem Vašeho trůnu, neboť cítí." Nepřestával ji provrtávat svým pohledem.
Královna mírně pozvedla obočí. "Jsi si jistý?"
Přikývl. "Viděl jsem ho. Viděl jsem ho s Calidou Temporis, královnou Severního slunce. Objímal ji."
Frigidona mlčela celé minuty, až to Nives nevydržel a zašeptal:
"Domnívám se dobře, že na trůn nesmí nikdo, kdo má pocity?"
"Ano, domníváš se dobře." odpověděla královna nakonec.
"Takže.. Na trůn bude muset někdo jiný, že je to tak?" naléhal Nives.
Královna se vrátila na svůj trůn. Poté na své tváři vyloudila falešný úsměv.
"Je-li to skutečně tak, jak říkáš, Algiditas bude neprodleně sproštěn trůnu. Na jeho místo musí nastoupit druhý nejmladší z princů, tedy princ Poesis. Myslím, že by to pro něj neměl být problém. Je velmi učenlivý."
Nives spokojeně přikývl.
"Dojdi pro zbývající syny. Vyřešíme to teď hned."
Nives se otočil na podpatku a odešel.

O chvíli později se vrátil spolu s Poesiem a rozrušeným Algiditem. Za pár vteřin přiběhl udýchaný Desperatus, který se marně snažil jim stačit. Zastavil se. Chtěl se omluvit, ale zdejší atmosféra na něj působila tak silně, že raději utichl.
"Přistup blíž, Algidite." pokynula královna svému synovi. Došel k ní svým obvyklým ladným krokem a uklonil se.
Dřív než stačil cokoliv říct, začala se ho vyptávat.
"Pověz, máš pocity?"
"Ne." odpověděl princ rozhodně bez mrknutí oka.
Královna se naklonila dopředu."Byl jsi někdy v kontaktu s Calidou Temporis?" zeptala se tichým, výhružným hlasem.
"Ne."

"Zapíráš až do samotného konce, viď?" ozval se Nives posměšně. "Myslíš si, že nemám důkaz? Královno, pohleď. Calidin vlas! Našel jsem ho na místě jejich setkání."
A zvedl svou bílou dlaň, na které zářil dlouhý blonďatý vlas, zářivý, viditelně políbený sluncem. Královna si ho i z takové výšky mohla prohlédnout.
V tu chvíli Algiditas vytáhl svůj meč a přitiskl ho k Niveově krku. Ten se však z jeho sevření vymanil a vytáhl vlastní zbraň.
Dva meče se setkaly s hlasitým cinknutím. Byl by to neúprosný boj na život a na smrt, kde by Algiditův um čelil Niveově rychlosti... Kdyby je však nezarazila královna.
"Dost."
Oba princové své meče okamžitě schovali a pohlédli na ni. Vstala a napřímila se. Rozsudek měl být vynesen. Desperatus z toho dostal husí kůži.
"Algiditas je okamžitě sproštěn nároku na trůn. Zároveň již není členem královského rodu."
"Ale..." vykřikl princ. Náhle však zmlknul. Chvíli stál jako přimrazený a nemohl uvěřit tomu, co právě slyšel. Pak se naráz otočil, vrhl na Nivea mrazivý pohled a odešel. A Desperatus pospíchal za ním.
"Můj pán.. Můj pán. Přišel. O životní poslání," honilo se mu hlavou stále znova a znova.
Když vyběhl ze dveří, rozhlédl se. Prince ale nikde neviděl. Najednou se ale napravo ozval jeho třesoucí se hlas:
"Měl jsi zůstat. Teď pro ně budeš zrádcem královské rodiny."

Chlapec se otočil a spatřil svého pána, jak sedí zády opřený o zeď s hlavou v dlaních. Nebylo mu vidět do tváře. O to více vypadal spíše jako obyčejný zlomený muž, než jako princ. Desperatus nasucho polkl.
"Pa-pane.. J-je mi to l-líto..." a sedl si vedle něj.
Princ na to nejprve nic neřekl, jen vzdychl a na zem spadlo pár dalších slz. Jen tak tam seděl a nevnímal svět.
"Tolik jsem.. Tolik jsem se snažil," uslyšel Desperatus vedle sebe úpěnlivý hlas.
"J-já v-vím," snažil se ho ukonejšit.
"Zbytečně."
To už princ nevydržel a rozevzlykal se naplno. Chlapec mu váhavě položil ruku na rameno.
"Nerozumíš tomu," vymáčkl ze sebe mezi vzlyky. "Oni mi vzali všechno, co jsem měl! Celý život jsem se učil být králem. Každý den! Každý den jsem byl zavřený v tom proklatém sále! Trůn byl jediný smysl mého života. A teď.. Teď nevím, co se životem. A navíc mě ještě vydědili.. Neměl jsem.. Neměl jsem se nikdy narodit. Tak mě ponížili..!" zařval a zaťal ruce v pěst.
Desperatovi nezbývalo, než přikývnout. Nives Algidita skutečně ponížil...
Najednou ale chlapci svitlo v hlavě.
"Pane! M-máte přece Ca-calidu! M-můžete se k n-ní nastěhovat!"
Nedostalo se mu ale očekávané reakce. Princ k němu zvedl oči a posměšně si odfrknul:
"Calida! Kdybych s ní nechtěl být, nic z toho by se nestalo!"

Mezitím v trůnním sále královna pokračovala se svým rozsudkem.
"Trůn připadne druhému nejmladšímu princi. Přistup blíž, Poesie."
Ale Poesis nepřistoupil. Jen se hluboce uklonil a s omluvou prohlásil: "Vaše výsosti, nemám zájem o trůn. Nechť toto privilegium připadne princi Niveovi. Věřím, že z něj bude moudrý král."
Královna pozvedla obočí, nechápaje.
"Proč se vzdáváš takové příležitosti?" otázala se ho.
"V zájmu dějin budoucích." odpověděl rozhodně a ještě víc si přitiskl k hrudi svou kroniku. Královna ledabyle přikývla a řekla Niveovi, ať tedy přistoupí on. A Nives ji s chutí poslechl.
Jeho oči vzplály podivným, zlovolným plamenem. Poesis se otočil a odešel. Algidita s Desperatem si ani nevšiml, když kolem nich prošel.

"Připrav se na zítřejší ceremonii, kde ti tvůj nárok na trůn bude oficiálně předán."
Nives přikývl. Poté k matce zvedl své oči a vytáhl svůj meč, hladě ho po čepeli.
"Matko," začal, "Neměl by ten, kdo v Algiditovi vzbudil city, za svůj čin pykat?" a oči mu svitly.
"Ale jistě, klidně Calidu zabij," odpověděla Frigidona bez váhání. "už jsem ti přece říkala, že můžeš zabít koho chceš, pokud není obyvatelem naší země."

Další Algiditas a Calida :) - DA Muro

10. února 2013 v 11:16 | Magorovo Wuhu |  Obrázky a ilustrace

Klikněte na obrázek a poté na tlačítko "Watch redraw" napravo a podívejte se, jak se takový obrázek kreslí :)

Vím, že nejsem žádnej Picasso, ale lepším se, ne? :D